Cơ cấu tổ chức

                                                 Cơ cấu tổ chức

BISCO là một công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các hệ thống ra vào tự động (automation access systems) ứng dụng trong dân dụng, công nghiệp và thương mại. Cùng với đó là dịch vụ giá trị gia tăng như hỗ trợ miễn phí tại chân công trình , dịch vụ bảo hành, dịch vụ bảo hành bảo trì, khắc phục sự cố và sửa chữa cho nhiều khách hàng Việt Nam và nước ngoài.

                                                                          Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của BISCO được chia thành các Phòng bao gồm các Trưởng phòng hoặc Trưởng bộ phận, tiếp đó là các nhân viên bao gồm cả Văn phòng miền bắc, Miền trung và Miền Nam.
                                                                                        
Sơ đồ bộ máy cơ cấu tổ chức của công ty:
Cơ cấu tổ chức
 
Hiện nay cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Cổ phần xây dựng Bisco Việt Nam bao gồm:

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty Cổ phần xây dựng Bisco Việt Nam do ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng  quản  trị  do  Pháp  luật,  Điều lệ công ty và Nghị  quyết ĐHĐCĐ quy định.

Ban giám đốc:

Ban Giám đốc của Công ty bao gồm 03 (ba người): 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc được Giám đốc ủy quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Phòng tài chính kế toán:

Bao gồm 3 thành viên sẽ đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về lĩnh vực tài chính kế toán. Phòng có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm; Tổ chức công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Công ty; Thực hiện thu tiền bán hàng,  quản  lý  kho  quỹ;  Chịu  trách  nhiệm  hướng  dẫn,  kiểm  tra  việc  lập  hóa  đơn chứng từ ban đầu cho công tác hạch toán kế  toán; hướng dẫn, tổng hợp báo cáo thống kê.
 
Phòng tổng hợp:

Bao gồm 20 nhân viên kinh doanh và 16 nhân viên trong đội ngũ lắp đặt công trình.

Bộ phận văn phòng:

Bao gồm 7 thành viên đảm nhận nhiệm vụ xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch marketing để quảng bá - phát triển thương hiệu, các dịch vụ công ty nỗ lực mang đến mọi giá trị đến khách hàng.

Nội dung khác