Tổng kết cuối năm 2022 Bisco VN

Buổi tổng kết đánh dấu cột mốc năm 2022 và tiến tới với những kế hoạch năm 2023
 Buổi tổng kết năm 2023 tại công ty Bisco Việt Nam đã diễn ra vô cùng thành công với sự có mặt của tất cả các thành viên trong đại gia đình Bisco

Tổng kết 2022